تبلیغات
داستانهای کوتاه از تاریخ - نیک و بد ایرانیان در آیینه بیگانگان
با تاریخ همیشه یک گام جلوتر از دیگرانید !!

نیک و بد ایرانیان در آیینه بیگانگان

تاریخ:دوشنبه 31 تیر 1392-11:52 ق.ظ

هر ملتی نیک و بد دارد.تنها انسانهای نادان و از خود راضی گمان دارند که تمامی خلقیات و صفاتشان خوب است.شناخت نیک و بد خودمان چاره بسیاری از نابسامانی های مان می باشد.نیک و بد ما همیشه بر یک منوال نبوده است.در دوره های تاریخی مختلف صفات و خلقیات ما متفاوت بوده است.گاهی فعال و پرنشاط و زمانی خموده و افسرده بوده ایم.دوره ایی مثبت اندیش و خلاق و عهدی منزوی و منفی باف گشته ایم.هر صفتی و هر ویژگی اخلاقی حاصل انباشت های فرهنگی و سازو کارهای اجتماعی است.ظرف این تاملات تاریخ است.تاریخ بسان دانشی کاربردی می تواند آیینه ای تمام نما از نیک و بد هر ملتی باشد.

مردمان خوشبخت و ملل مترقی بیش از هرچیز نیازمند شناخت واقعی خود و صفات شان می باشند.برخی از ویژگی های اخلاقی تمدن ساز می باشند و پاره ایی از عادات و صفات ویرانگر و انحطاط بار هستند. جامعه ایی که بجای کار و تلاش و نشاط و امید روی به خرافات و موهومات آورد و خرد ستیزی را جایگزین خردورزی گرداند نمی تواند سرنوشتی جز انحطاط و عقب ماندگی داشته باشد.ضعف وانفعال در برابر دشمن خارجی هنگامی کارگر می افتد که با تهی شدن درونی انسان ها از ارزش های اخلاقی ترکیب گردد.

ویرانگری عادات و افکار ناصحیح کمتر از خانمان سوزی بلای مغول و فجایع و بلایای طبیعی و دیگر یورش های خارجی نیست.آنچه که برای هر ملتی می تواند از مهم ترین نیازهای راهبردی باشد توجه به علل ترقی و اسباب انحطاط است.این علل و اسباب از بنیان های نظری برخوردارند که علومی مانند جامعه شناسی ، اقتصاد ، روان شناسی و فلسفه عهده دار تبیین آن می باشند.اما این بنیان های نظری هنگامی کاربردی می شوند که دانش تاریخ داده ها و مواد آن را ارایه کند.

تاریخ از این حیث که هم داده ها و اطلاعات پایه ای مقولاتی مانند پیشرفت و توسعه را فراهم می آورد و هم از این حیث که سازه های استنباطی را برای تحلیل و تبیین پژوهشگران دیگر علوم ارایه می کند ، دانشی است کاربردی و راهبردی که بدون توجه به یافته های آن نمی توان تصور روشنی از توسعه و پیشرفت داشت.

نگارنده این سطور کتابی تحت عنوان "نیک و بد ایرانیان در آیینه بیگانگان" در حال چاپ دارد که با واکاوی بیش از صد سفرنامه دوره قاجار به تحلیل و تبیین نیک و بد ایرانیان و سهم هریک در ترقی یا انحطاط ایشان می پردازد.

یکی از کسانی که در این باره اطلاعات ارزشمندی ارایه می کند فردی فرانسوی است که هرگز به ایران نیامد اما ایران و ایرانی را در ابتدای سده نوزدهم بهتر از هرکسی شناخت و توصیف کرد. لویی لانگلس ( 1824-1763 ) ( 1240-1177 ق ) شرق شناس فرانسوی اطلاعاتش را از ایرانیان نستبا آگاه و پخته پاریس و کتبی که در باره آن نوشته شده بود بدست آورد.او در 1816 ( 1232 ق ) رساله ای در معرفی ایران و اوضاع حكومتی وسیاسی ، اقتصادی و اجتماعی آن نوشت و آن را "ایران فتحعلیشاهی نام نهاد"[1] . گزارشی با دقت و منصفانه و عاری از احساسات و تعصب که می تواند در تبیین انحطاط ایران و باز شناسی اسباب توسعه و ترقی آن به کار آید.

وی صفات مثبت و سازنده ایرانیان را چنین توصیف می کند :

الف . توانمندی جسمی و روحی و تمایل به اصلاحات و نوآوری :

ایرانیان متشكل از مردان زیبا و خوش ریخت و كوشا ، زورمند و قوی ، برخوردار از تخیل زنده و پویا و درخشان و قوه درك سریع ؛ دارای رفتارهای ظریف و مهربان و آكنده از ملاحت كه با حسن استقبال و پیشدستی در نیكی و محبت همراه است.برخلاف برخی از همسایه گانشان كه در مورد ابتكارها و نوآوری های سودمند كراهتی ابلهانه و عنودانه نشان می هند ایرانیان چنین نیستند واز ابداعات استقبال می كنند و عباس میرزا در این باره حدت و حرارتی پرشور دارد كه او را به را آموزش و یاد گیری تكنیكهای نظامی اروپایی واداشته است.[2]

ب . سرزندگی روحی و پویایی معنوی :

ایراینان آكنده از نام خدا و پیامبر هستند خدا و پیغمبر برهمه چیزشان حاكم هستند ، خصلتی كه در میان كمتر ملتی دیده می شود ایرانیان برای آگاهی و پیشرفت نیازمند دوچیز هستند : صنعت چاپ و موسسات آزاد آموزش عمومی[3] در زمینه سرزندگی روحی و پویایی معنوی ایرانیان می توانند با ایتالیایی ها و فرانسویان رقابت كنند و از لحاظ سرعت فهمِ لطیفه ها و بذله گویی و آداب دانی و حفظ ادب در تعارفات و رفتارها و در شادی بی شیله وپیله و اصالت اندیشه و اعتقادات چیزی از آنان كم ندارند.[4]

ج. برخورداری از بنیادهای ترقی و پیشرفت :

ایرانیان را می توان فرانسوایان آسیا نامید كه با بهره گیری از شجاعت خودشان و رهبری صالح و برخورداری از روحیه بالا و ظرافت طبع  می توانند رهبری آسیار را در برابر غرب بعهده گیرند.[5]

و در تبیین صفات منفی ایشان به چند نکته مهم اشاره دارد :

الف . در مورد کم کاری و نبودن فرهنگ کار و تلاش در میان ایرانی ها می نویسد ایرانی ها علیرغم تنوع طبیعی سرزمینشان کم کار و تنبل هستند زیرا :

1. تنها یك دوازدهم زمینهای قابل كشت مورد استفاده است و این بدلیل كمبود آب و آزمندی میرابهاست
2.شمار كشاورزان روز بروز بدلیل سربازگیری ، تاخت و تازها و حوداث بزرگ كاسته می شود
3. شمار اندكی از كشاورزانی كه از منازعات خونی جان بدر می برند تمایل چندانی به كارهای كشاورزی و مزرعه داری ندارند
4. ایرانیان به زندگی تامل آمیز  معنوی بیشتر علاقمند هستند تا به كارهای دستی
5. برای كارهای پست و بازارای اهمیتی قائل نیستند وتمایل به بخود فراموشی دارند
6. اندیشه ها و تصورات غیر معقول  صوفیانه و پوچ موجب نابودی كشاورزی ، فنون ، صنایع و هنرها در این كشور شده است.[6]

از نظر او عوامل نابودی نیروی كار در ایران عبارت است از :

1. استبداد رای حكومت و بردگی ملت
2. آشفتگی های داخلی
3- حمله های خارجی ( از بك ، افغان و .... )
4. لشكر كشیهای پرزرق و برق و خونبار شاهان
5. تحقیر و اهانت و كاهش جمعیت اقلیتهای دینی.[7]

 

ب . در مورد خانمان سوزی آفت خودکامگی و نتایج انحطاط بار آن موارد زیر را یاد آور می شود :

1. بی قانونی ریشه همه دردهای ایران است به گونه ایی که :

هم محاكم عرف و محاكم شرع در مجموع زیر سلطه مطلقه و مستبد به رای سلطان قرار دارد و غیر قابل تعدیل است.[8] حرف پادشاه قانون مطلق است و هیچ مقام یا فردی نمی تواند آن را به تاخیر اندازد ، تنها ترس از ناخشنودی و شورش همگانی ، یا اعتقادات و سجایای اخلاقی - فردی سلاطین است كه گاهی اقتدار مطلقه ایشان را كنترل می كند.[9]

2. بردگی شاه و ملت

بردگی تنها وجه اشتراك شاه با مرمانش است ، زیرا هرگاه زنجیری به پای مردمانش می بندد عدالت الهی سردیگر آن زنجیر را به گردن خودش متصل می كند ( بردگی شاه در قید و بند رسومات درباری و تحمل آداب و تشریفات بی شمار ).[10]

3. بنیاد بی خردی در كشورهای استبدادی :

آداب و رسوم تشریفاتی و عادات غیر عقلانی است كه امپراتوری های آن را استبدادی و انده آور می كند.[11]

4. مردم خودشان شاهان را مستبد می سازند :

تملقاتی كه شاهان را به جبارانی نادیدنی تدبیل می كند عموما از سوی مردم و بصورتی تحقیر بار صادر می شود.[12]

5.تعطیلی فکر و اندیشه :

از نظر لانگلس ، خود کامگی ایرانیان را به مردمی تبدیل کرده است كه : به لرزیدن بیشتر از اندیشیدن و تامل كردن عادت كرده اند و اقتدار و چیرگی اربابشان بیشتر از شایسستگی و احترام انسان در وجودشان رخنه كرده است آداب و تشریفات و رسوم شاه و دربار بیشتر برای ترساندن مردم و منفعل كردن ایشان در برابر اقتدار حكومت است.[13]

ج . تعارفات بیش از اندازه و بی پایه و اساس :

آنقدر تعارف می كنند كه انسان خیال می كند آنان مالك هیچ چیز نیستند و همه خان و مان شان را فدای میهمان و دوست می كنند ولی این تعارفات دروغ هایی بی اساس است.برای نمونه می گویند : اگر شما نبودید ارسطو قطعا دانشمندترین مرد تاریخ بود یا اگر خدا خورشید را نمی آفرید پرتو چشمان شما ستاره را از میدان به در می كرد.[14]

 

 [1] - لانگلس ، لویی ، 1389 ، ایران فتحعلیشاهی ، ترجمه ع.روح بخشیان ، همراه با فرد نامه پاریس به كوشش ایرج افشار ، تهران ، كتاب روشن ، چ 1

[2] - لانگلس ، 1389 :  68-67

[3] - لانگلس ، 1389 :  70

[4] - لانگلس ، 1389 :  71-70

[5] - لانگلس ، 1389 :  73

[6] - لانگلس ، 1389 :  32

[7] - لانگلس ، 1389 :  34-33

[8] - لانگلس ، 1389 :  44

[9] - لانگلس ، 1389 :  45-44

[10] - لانگلس ، 1389 :  52

[11] - لانگلس ، 1389 :  52

[12] - لانگلس ، 1389 :  56

[13] - لانگلس ، 1389 : 60

[14] - لانگلس ، 1389 :  69
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
foot problems
شنبه 18 شهریور 1396 06:29 ق.ظ
Hi! I'm at work surfing around your blog from my new iphone!
Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
Keep up the superb work!
How long do you grow during puberty?
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:18 ق.ظ
My brother suggested I might like this website. He was totally right.

This post actually made my day. You cann't imagine simply how much time I had spent
for this information! Thanks!
foot pain dehydration
یکشنبه 11 تیر 1396 07:15 ق.ظ
Hi my friend! I wish to say that this post is awesome,
great written and come with approximately all significant infos.
I would like to see extra posts like this.
foot pain after surgery
پنجشنبه 1 تیر 1396 11:00 ب.ظ
First off I would like to say fantastic blog! I had
a quick question that I'd like to ask if you don't mind.

I was interested to find out how you center yourself and clear your
mind prior to writing. I have had difficulty clearing my mind in getting my thoughts out.
I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints?
Thank you!
Desiree
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:10 ق.ظ
Having read this I believed it was extremely informative.

I appreciate you finding the time and energy to put this
short article together. I once again find myself spending way too much time
both reading and leaving comments. But so what, it was still
worthwhile!
joiecriscione.hatenablog.com
شنبه 9 اردیبهشت 1396 03:22 ب.ظ
Glad to be one of several visitors on this awing website :D.
BHW
دوشنبه 28 فروردین 1396 09:13 ق.ظ
May I simply say what a relief to uncover a person that actually understands what they're discussing online.
You certainly know how to bring an issue to light and make it important.

More people have to check this out and understand this side of the story.
I was surprised you aren't more popular since you certainly have the gift.
مانی
شنبه 2 شهریور 1392 03:42 ق.ظ
سلام استاد قلمتون فوق العاده است.یک جورایی رویایی هست ساده بیان می کنید ولی تاثی گذار
Na
پنجشنبه 3 مرداد 1392 02:03 ب.ظ
استاد به نظر من از ماست که بر ماست!
کاریشم نمیشه کرد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر